Одним з головних питань обліку податкових зобов'язань під час реорганізації є віднесення тих чи інших коштів до складу оподатковуваного доходу підприємства - правонаступника.

Особливості обліку під час реорганізації юридичних осіб визначені пунктом 153.15 ст. 153 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ).

Згідно з пп. 153.15.1 п. 153.15 ст. 153 ПКУ не включається до складу доходу платника податку - правонаступника сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних і нематеріальних активів, отриманих від юридичної особи, що припиняється у зв'язку з проведенням реорганізації.

Об'єкти основних засобів та нематеріальних активів юридичної особи, що припиняє свою діяльність у зв'язку з проведенням реорганізації, включаються до складу відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів платника податків - правонаступника за балансовою вартістю на дату затвердження акту передачі та підлягає амортизації в порядку, визначеному цим Кодексом.

Собівартість запасів, що обліковуються в обліку юридичної особи, що припиняє свою діяльність, включається до складу собівартості запасів правонаступника на дату затвердження акту передачі.

У разі, якщо визначена цим розділом дата збільшення витрат, здійснених (нарахованих) юридичною особою, що припиняє свою діяльність, не наступила до моменту затвердження акту передачі, такі витрати враховуються в обліку платника податків - правонаступника. Такий платник податку - правонаступник набуває право на збільшення витрат у загальному порядку, визначеному цим розділом. Це правило застосовується також:

до суми витрат, які враховуються відповідно з цим розділом в особливому порядку (витрат на придбання цінних паперів, деривативів тощо), та неврахованих у зменшення доходів платника податку до моменту затвердження акту передачі;

до суми доходу, отриманого (нарахованого) платником податку, що припиняє свою діяльність, і не включеного до доходу до моменту затвердження акту передачі.

Від'ємне значення об'єкта оподаткування звітного періоду, що обліковувалось у платника податку, що припиняє свою діяльність, на дату затвердження акту передачі включається до складу витрат платника податку - правонаступника. Зазначене положення також застосовується до суми від'ємного значення, яке обліковується в особливому порядку відповідно до цього розділу у платника податку, який припиняє свою діяльність (від'ємне значення за операціями з цінними паперами, деривативами, правами вимоги тощо).

Положення, передбачені абзацом восьмим зазначеного пункту, не застосовуються у разі, якщо платник (платники) податку компанії, що припиняє свою діяльність, та платник податку - правонаступник були пов'язаними особами менш ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання.

Склад витрат (доходів), передбачених цим підпунктом, та їх оцінка визначаються за даними та документами обліку юридичної особи, що припиняє свою діяльність, на дату затвердження акту передачі.

Згідно з пп. 153.15.2 п. 153.15 ст. 153 ПКУ при проведенні реорганізації у формі злиття, приєднання, перетворення юридичної особи, яка передбачає обмін акцій (корпоративних прав) у юридичній особі, що припиняє свою діяльність, на акції (корпоративні права) у юридичній особі - правонаступнику, вартість акцій (корпоративних прав) юридичної особи - правонаступника в обліку акціонера (учасника) визначається в розмірі вартості акцій (корпоративних прав) юридичної особи, випуск яких був скасований (припинений тощо) в результаті реорганізації. У разі проведення реорганізації у формі поділу (виділення), яке передбачає розподіл акцій (корпоративних прав) між акціонерами (учасниками) юридичних осіб, які утворюються в результаті реорганізації, вартість таких акцій (корпоративних прав) в обліку акціонерів (учасників) визначається в сумі, яка дорівнює вартості частини акцій (корпоративних прав) у юридичній особі, що реорганізується, пропорційній вартості чистих активів юридичної особи, що утворилась в результаті реорганізації, та загальної вартості чистих активів юридичної особи, що реорганізувалась. Вартість чистих активів юридичних осіб, зазначених у цьому абзаці, визначається за даними розподільчого балансу на дату його затвердження.

Татьяна Михайловская